GeoLand

Program na správu geodetických a katastrálnych informácií o území založený na systéme Terra Desktop.

Popisné informácie

Základné vlastnosti
 • práca v prostredí Windows – verzia XP SP3, Vista, 7, 8, 10
 • súčasné zobrazenie viacerých vektorových i rastrových máp, meranie vzdialeností a plôch
 • tlač textových a grafických údajov podľa zvoleného výberu
 • sieťová verzia, jednoduché ovládanie, slovenské prostredie
 • uloženie údajov v relačnej databáze.
Modul Kataster
 • kompatibilita s údajmi katastra nehnuteľností
 • prehliadanie textových informácií katastra nehnuteľností, parciel registra „C“, „E“, stavieb, bytov a pozemnoknižných parciel
 • import údajov katastra nehnuteľností z databázových súborov a vo formáte FÚVI
 • vyhľadávanie a filtrovanie údajov (výbery)
 • obojstranné prepojenie grafických a textových údajov
Modul Geodet
 • import a editácia údajov geometrických plánov
 • evidencia geometrických plánov, vyhotoviteľov a overovateľov
 • naplnenie údajov o vlastníkoch doterajších parciel
 • evidencia dielov doterajších/nových parciel
 • súpis vlastníkov a ich vlastníctva doterajších parciel s dielmi
 • možnosť spracovania zmlúv vrátane výpisu vlastníctva
 • zobrazenie parciel, dielov a ďalších vektorových i rastrových máp v module Mapy
Modul Obnova katastra
 • import platného stavu katastra nehnuteľností
 • import spracovanej katastrálnej mapy nového stavu
 • naplnenie a aktualizácia údajov o parciel
 • evidencia dielov doterajších/nových parciel
 • výpisy vlastníkov a ich vlastníctva doterajších a nových parciel
 • zostavenia parciel
 • generovanie výstupného súboru FÚVI pre zápis do katastra nehnuteľností
Majetok/Analýza vlastníctva
 • tvorba záujmových území
 • import katastrálnych údajov v záujmovom území
 • generovanie vlastníkov v záujmovom území a sumarizácia ich vlastníctva
 • tvorba nájomných/kúpnych zmlúv pre vlastníkov
 • prehľady a tlačové výstupy vlastníctva a zmlúv
 • zobrazenie vlastníctva v mape

Grafické informácie

Naplnenie a prezeranie máp
 • spolupráca s údajmi v moduloch Kataster i Spracovanie PÚ
 • vyfarbenie, šrafovanie parciel RNS, RPS pre vybraných vlastníkov
 • prepojenie na parcely RNS, RPS
 • identifikácia parciel registra C, E a BPEJ
Legenda
 • jednoduché zobrazienie máp
 • vzájomné identifikácie objektov
 • nastavenie farieb a zvýraznenia
Tlač
 • tlač zvoleného výrezu a mierky mapy
 • tlač do súboru